Exitsamtal

Exitsamtal

Vi lever i en kunskapsekonomi där värdet av kompetenta medarbetare är större än någonsin.

VAD ÄR EXITSAMTAL?

Exitsamtal eller avslutsamtal hålls vanligtvis mellan en HR-person och medarbetare som lämnat eller är på väg att lämna ett bolag. Syftet med samtalet kan vara många men det vanligaste är att man:

1. Vill veta varför personer lämnar bolaget

2. Vill ha information om något kan förbättras

3. Vill skapa goda relationer och ett gott rykte för framtiden

DE STORA UTMANINGARNA MED EXITSAMTAL

Bristande kvalitet

Kvalitén av ett exitsamtal beror på hur ärlig och öppen medarbetaren kan vara under samtalet. Vår erfarenhet visar att flera faktorer bidrar till att medarbetare inte kan uttrycka sig öppet.

 • Känslan av tidspress
 • Bristande motivation att ärligt berätta
 • Relationen med personen som utför samtalet påverkar
 • Man vill inte ”bränna några broar”

Bristande underlag

Även om exitsamtal är vanlig praxis hos de flesta företag saknas det ofta underlag på huruvida samtalet har lett till en positiv förändring.

 • Det saknas ofta en strategi bakom varför samtalen skerPersonal som utför exitsamtal har varierande kompetensen att utföra samtalen med hög grad av kvalité
 • Exitsamtalen är ofta i enkätform eller strukturerade intervjuer
 • Uppföljningen är ofta minimal, om inte obefintlig 
 • Data från samtalen stannar ofta hos den som håller samtalet och det saknas processer för att föra in data i organisationen och agera proaktivt

POTENTIALEN I VÄLUTFÖRDA EXITSAMTAL

 • Förstå HR-relaterade problem och möjligheter
 • Djupare förståelse av företagskultur och värderingsefterlevnad
 • Få insikter kring ledarskapet och dess effekter
 • Kommunikations och informations hinder
 • Benchmarking mot andra bolag
 • Innovationsmöjligheter och konkreta möjligheter till actions
 • Ökad lojalitet och lönsamhet
 • Skapa goda relationer och bygga ett gott rykte

EXITSAMTAL UTFÖRDA AV DANJI

Danjis tränade intervjutekniker får medarbetaren att känna sig trygg berätta obehindrat. Genom professionell dokumentering och hantering av data kan du känna dig trygg med var informationen hamnar. Våra öppna ostrukturerade intervjuer gör att medarbetaren får berätta helt fritt utan styrning från någon agenda. Språk- och beteendevetare analyserar sedan materialet utifrån ett flertal humanvetenskapliga, akademiskt förankrade teorier. När Danjis analytiker har tillräckligt med data för att göra en övergripande analys, struktureras materialet i en rapport med konkreta förslag på handlingsplan.